شما را به غرفه ژیکالر در نمایشگاه Buildex در دمشق دعوت می کنیم.